Opätovné spustenie prevádzok

Na základe opatrenia hlavného hygienika v súvislosti so spúšťaným našich bazénov do prevádzky ( http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_4_faza_02_06.pdf
Sme vám zhrnuli podstatné veci. Samozrejme pozorne si prečítajte celé opatrenie a zvlášť vypichujeme to čo sa týka nás:
 
 1. Než bazén otvoríte, dajte si urobiť rozbor vody.
 2. Na bazénoch dostatočne vetrajte, prednostne používajte prirodzené vetranie
 3. Zabezpečte dostatočný časový interval pre dezinfekciu používaných priestorov po každej skupine kúpajúcich. Používajte prípravky s virucídnymi účinkami
 4. V hygienických zariadeniach používajte tekuté mydlo a papierové utierky
 5. Máme výnimku pri používaní rúšok v bazénoch – nepotrebujete ich
 6. Medzi kurzami vydezinfikujte všetky plochy s ktorými prichádzajú deti a rodičia do styku
 7. Nechajte dostatočný rozdiel medzi skupinami, tak aby sa stihlo vydezinfikovať a vyvetrať.
 8. Zabezpečte na oddychových plochách rozdiel 2 m medzi členmi dvoch skupín
 9. Zvážte prítomnosť ďalších členov rodín na lekcii – majú byť medzi nimi dvojmetrové rozostupy.
 10. Ak máte v oddychových miestnostiach hračky, zabezpečte ich dezinfekciu medzi dvoma skupinami.
 11. Zabezpečte, aby kŕmenie detí po lekcii bolo čo najkratšie, s čo najmenšou možnosťou dotyku jedla s inými plochami. 

Podmienky za ktorých môžeme od 19.4.2021 opäť otvárať.
Dobrý deň, od 15.2.2021 platí COVID automat, v rámci ktorého sa základné opatrenia riadia podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v regióne. ÚVZ SR to nezastrešuje jednotne, treba sa vždy obrátiť na miestne príslušný RÚVZ v SR. S pozdravom doc.MUDr. Jana Hamade,PhD., MPH, MHA vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úrad verejného zdravotníctva SR
Začíname sériu školení na výmenu certifikátov. Ďalšie minimálne 2 školenia budú v roku 2021. Plávanie 3 až 6 ročných detí - seminár
Opäť môžeme plávať. Musíme spĺňať všetky požiadavky novej vyhlášky, hlavne §2 ods 7. Najdôležitejšie obmedzenie je max 6 zákazníkov na prevádzku. Netýka sa nás obmedzenie 15m2 na zákazníka. Klik na vyhlášku